Профил на купувача до 15.04.16 г.

Процедурата е публикувана на електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под номер 00197-2016-0005 на 17.03.2016 г. и е достъпна на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333333393539
« назад