Профил на купувача до 15.04.16 г.

Информация за изпълнен договор с предмет: "Покупка чрез карти за безналично плащане на горива/бензин А95Н, бензин А98Н, дизелово гориво и добавка за регулиране на замърсени изходящи газове Adblue или еквивалент/, за МПС, собственост на „ВиК” ЕООД - Пловдив" с уникален идентификационен номер в Регистър на обществените поръчки 00197-2014-0019, е изпратена с изх. № 03-00-954/02.03.2016 г. Договорът се счита за изпълнен на основание т.10 и т. 14 от Приложението към борсовия договор поради изтичане на срока му и изпълнение на всички задължения по него..


Файл
« назад