Профил на купувача до 15.04.16 г.

Решение за промяна е публикувано в АОП и е видимо на следния адрес: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=705467&newver=2

Решението за откриване на процедура на договаряне без обявление е публикувано в АОП под номер 00197-2016-0001 и е видимо на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333331383130
« назад