Профил на купувача до 15.04.16 г.

Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 18.02.2016 г. (четвъртък) от 09,00 часа в Заседателната зала на Дружеството. 

Допуснати участници преди отваряне на ценовите оферти са както следва:

  По обособена позиция А)-  ЗК „Лев Инс” АД – София;-  ЗАД „Армеец” АД – София;-  „ДаллБог:Живот и Здраве” АД – София;-  „ОЗК-Застраховане” АД – София;-  ЗАД „Булстрад ВИГ” – София;-  „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД – София

По обособена позиция Б) – няма допуснати участници.

По обособена позиция В)-  ЗАД „Армеец” АД – София;-  „ДаллБог:Живот и Здраве” АД – София;-  „ОЗК-Застраховане” АД – София;-  ЗАД „Булстрад ВИГ” – София

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП под номер 00197-2015-0010 на 05.11.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333330313633« назад