Профил на купувача до 15.04.16 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 09.12.2015 г. (сряда) от 09.00 часа в Заседателната зала на Дружеството. Резултатите от оценяването на офертите по критерии за оценка преди отваряне на ценовите оферти са както следва: По обособена позиция А – единствен допуснат участник „Мултиком” ООД – Пловдив, чиито предложения по критерий за оценка К2 – Срок на доставка и по критерий за оценка К3 – Гаранционен срок не следва да бъдат обявени, поради приложена в плик № 2 декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. По обособена позиция Б – единствен допуснат участник „Термодизайнтотал” ООД – София, чието предложение по критерий за оценка К2 – Срок на доставка е 1 (един) работен ден след заявка и по критерий за оценка К3 – Гаранционен срок е 2 (две) години след доставка и подписване на приемо-предавателен протокол.

Поръчката е публикувана в електронната страница на РОП на 19.10.2015 г. с идентификационен номер 00197-2015-0007 и е достъпна на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333239363732« назад