Профил на купувача до 15.04.16 г.

Информация за изпълнен договор по поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 0197-2012-0021 и предмет: "Доставка и монтаж на водомери за студена вода за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив" е изпратена в РОП с наш изх. № 03-00-2862 от 10.08.2015 г. Договорът се счита за изпълнен на основание т. 6.6. от раздел шести "Прекратяване" поради изтичане на срока на действие.

Информация за изпълнен договор по поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 0197-2013-0002 и предмет: "Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив по обособени позиции на: А/ Подземни пожарни хидранти и резервни части към тях; Б/ Надземни пожарни хидранти и резервни части към тях” е изпратена в РОП с наш изх. № 03-00-2865 от 10.08.2015 г. Договорът се счита за изпълнен на основание т. 6.6. от раздел шести "Прекратяване", поради изтичане на срока на действие.

Информация за изпълнен договор по обособени позиции А, Б и В по поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2012-0022 и предмет: 

Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на водопроводна арматура по следните обособени позиции: А) Чугунени шибърни тротоарни спирателни кранове; Б) Чугунени сферични тротоарни спирателни кранове; В) Полиацетатни шибърни тротоарни спирателни кранове; Г) Регулатори на налягане; Д) Автоматични поплавък вентили” е изпратена в РОП с наш изх. № 03-00-2866 от 10.08.2015 г. Договорът се счита за изпълнен на основание последно тире от т. 6.1. на раздел шести "Прекратяване", поради изтичане на срока на действие.

Информация за изпълнен договор по обособена позиция А по поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2012-0006 и предмет: 

Доставка на спирателна арматура, обособена по позиции: А/Резбови спирателни кранове – сферични, кеглови и шибърни, за външен монтаж; Б/ Фланшови шибърни спирателни кранове и кранове тип “Бътерфлай” за водоснабдителната мрежа и съоръженията за питейна вода; В/ Автоматични въздушници за водоснабдителната мрежа за питейна вода” е изпратена в РОП с наш изх. № 03-00-2867 от 10.08.2015 г., а по обособени позиции Б и В - с наш изх. № 03-00-2868 от 10.08.2015 г. Договорите се считат за изпълнени на основание т. 6.3. на раздел шести "Прекратяване", поради изтичане на срока на действието им.
« назад