Профил на купувача до 15.04.16 г.

Открита процедура по опростени правила с предмет: Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив по обособени позиции на: А) Подземни пожарни хидранти и резервни части към тях; Б) Надземни пожарни хидранти и резервни части към тях”,с идентификационен номер в РОП 00197-2013-0002

Гаранцията за изпълнение на договор Ю-01-73/ 28.06.2013 г. за доставка на стоки е възстановена по банков път на Изпълнителя - „Бамекс Метал БГ” ООД- Пловдив на 21.07.2015 г. съгласно чл. 5.6. от договора.« назад