Профил на купувача до 15.04.16 г.

Cъгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 02.07.2015 г. (четвъртък) от 10,00 часа в Заседателната зала на Дружеството. Резултатите от оценяването на офертите по критерии за оценка преди отваряне на ценовите оферти са както следва: По обособени позиции А, Б, Е и Ж – единствен допуснат участник „Мултиком” ООД – Пловдив, чиито предложения за всяка обособена позиция по критерий за оценка К2 – Срок на доставка и по критерий за оценка К3 – Гаранционен срок не следва да бъдат обявени, поради приложени в плик № 2 за всяка обособена позиция декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

По обособени позиции В, Г, Д и З – единствен участник „Прострийм груп” ЕООД – София, който е предложил за всяка обособена позиция по критерий за оценка К2 – Срок на доставка -1 (един) работен ден след заявка, а по критерий за оценка К3 – Гаранционен срок  - 10 (десет) години.

По обособена позиция И – единствен участник „Термодизайнтотал” ООД – София, който е предложил по критерий за оценка К2 – Срок на доставка – 1 (един) работен ден след заявка и по критерий за оценка К3 – Гаранционен срок – 3 (три) години след доставка и подписване на приемо-предавателен протокол 

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП - Регистър обществени поръчки под номер 00197-2015-0003 на 21.03.2015 г.


« назад