Профил на купувача до 15.04.16 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че

Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 04.04.2014 г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Дружеството.

При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


Във връзка с постъпили въпроси по процедурата , моля отворете прикачения файл.

Процедурата е публикувана под номер 00197-2014-0001 на 08.01.2014 г. в електронната страница на РОП.

Краен срок за закупуване на документация - до 16,00 часа на 12.02.2014 г.

Краен срок за подаване на оферти - до 16,00 часа на 24.02.2014 г.


« назад