Профил на купувача до 15.04.16 г.

Информация за изпълнен договор е изпратена в АОП под номер 03-00-91/09.01.2017 г. Договорът се счита за изпълнен на основание т. 1.7. от раздел десети "Прекратяване" поради изтичане на срока му. 09.01.2017, 11:42
« назад