Профил на купувача до 15.04.16 г.

Поръчката е публикува в електронната страница на РОП под номер 00197-2014-0018 на 20.06.2014 г.

Краен срок за купуване на документация - до 16,00 часа на 16.07.2014 г

Краен срок за подаване на оферти - до 16,00 часа на 23.07.2014 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 04.08.2014 г. (понеделник) от 09:00 часа в Заседателната зала на Дружеството.

При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел« назад