Профил на купувача до 15.04.16 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 26.06.2014 г. (четвъртък) от 14,00 часа в Заседателната зала на Дружеството. 

При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2014-0008 на 22.05.2014 г.

Краен срок за купуване на документация - до 16,00 часа на 17.06.2014 г.

Краен срок за подаване на оферти - до 16,00 часа на 24.06.2014 г.


« назад