Профил на купувача до 15.04.16 г.

Информация за изпълнен договор по поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2013-0012 с предмет: „Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на специално работно облекло и лични предпазни средства по следните обособени пози 09.06.2016, 14:02
« назад