Цена на водата

С Решение№ Ц-12 от 31.05.2016 г. на Комисията по енергийно и водно регулиране са утвърдени цени на водоснабдителни и канализационни услуги на “ВиК” ЕООД Пловдив считано от 01.06.2016г.,както следва:

Цена на водата

В и К услуги Цени (лв./куб.м.)
Доставяне на вода на потребителите:
Доставяне на вода на потребителите от ВС Помпена 1,12 лв./м³
Доставяне на вода на потребителите от ВС Гравитачна 0,76 лв./м³
Отвеждане на отпадъчни води 0,10 лв./м³
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнени общ., търг. и др. потребители 0,29 лв./м³
Промишлени и други стопански потребители:
Степен на замърсяване І 0,59 лв./м³
Степен на замърсяване ІІ 0,88 лв./м³
Степен на замърсяване ІІІ 1,47 лв./м³

В цените не е включен ДДС